logo
logo
Starostwo Powiatowe
Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gostyninie

Przyj臋ty Uchwa艂膮 Nr VI/36/2011
Rady Powiatu Gostyni艅skiego z dnia 25 lutego 2011r.Rozdzia艂 I:Postanowienia og贸lne
Rozdzia艂 II: Podzia艂 zada艅 pomi臋dzy Starost膮, Wicestarost膮,
Sekretarzem Powiatu i Skarbnikiem Powiatu
Rozdzia艂 III: Struktura organizacyjna Starostwa
Rozdzia艂 IV: Zadania wsp贸lne kom贸rek organizacyjnych
Rozdzia艂 V:
Zakresy dzia艂ania poszczeg贸lnych wydzia艂贸w:

1. Wydzia艂 Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomo艣ci
2. Wydzia艂 Komunikacji
3. Wydzia艂 ds. Promocji, Informatyzacji i Funduszy Unijnych
4. Zesp贸艂 Radc贸w Prawnych
5. Pe艂nomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
6. Powiatowy Rzecznik Konsument贸w
7. Stanowisko ds. Zarz膮dzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich
8. Wydzia艂 Rolnictwa, Le艣nictwa i Ochrony 艢rodowiska
9. Wydzia艂 Architektury, Budownictwa i Inwestycji
10. Wydzia艂 Edukacji, Kultury i Promocji Zdrowia
11. Samodzielne Stanowisko Audytora Wewn臋trznego
12. Wydzia艂 Organizacyjno - Administracyjny
13. Stanowisko ds. Archiwum Zak艂adowego
14. Biuro Rady Powiatu
15. Wydzia艂 Finansowy, Planowania i Analiz

Rozdzia艂 VI:
Tryb przyjmowania, rozpatrywania i za艂atwiania skarg i wniosk贸w
Rozdzia艂 VII: Organizowania dzia艂alno艣ci kontrolnej
Rozdzia艂 VIII:
Zasady i tryb post臋powania przy opracowywaniu i wydawaniu
akt贸w prawnych organ贸w powiatu
Rozdzia艂 IX:
Zasady podpisywania, aprobaty pism i decyzji
Rozdzia艂 X:
Postanowienia ko艅cowe

 

ROZDZIA艁 I
POSTANOWIENIA OG脫LNE

搂 1

1. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gostyninie, zwany dalej Regulaminem okre艣la organizacj臋 i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Gostyninie.
2. Ilekro膰 w Regulaminie jest mowa o:
1) Radzie - nale偶y przez to rozumie膰 Rad臋 Powiatu Gostyni艅skiego,
2) Zarz膮dzie - nale偶y przez to rozumie膰 Zarz膮d Powiatu Gostyni艅skiego,
3) Staro艣cie - nale偶y przez to rozumie膰 Starost臋 Gostyni艅skiego, b臋d膮cego Przewodnicz膮cym Zarz膮du,
4) Wicestaro艣cie - nale偶y przez to rozumie膰 Wicestarost臋 Gostyni艅skiego,
5) Sekretarzu - nale偶y przez to rozumie膰 Sekretarza Powiatu Gostyni艅skiego,
6) Skarbniku - nale偶y przez to rozumie膰 Skarbnika Powiatu Gostyni艅skiego, b臋d膮cego G艂贸wnym Ksi臋gowym Bud偶etu Powiatu Gostyni艅skiego,
7) Starostwie - nale偶y przez to rozumie膰 Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
8) Wydziale - nale偶y przez to rozumie膰 Wydzia艂 Starostwa Powiatowego oraz r贸wnorz臋dn膮 kom贸rk臋 organizacyjn膮 o innej nazwie, wchodz膮c膮 w sk艂ad Starostwa Powiatowego,
9) Naczelniku - nale偶y przez to rozumie膰 kierownika kom贸rki organizacyjnej.
& 2

Starostwo Powiatowe dzia艂a na podstawie:
1. ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego tr贸jstopniowego podzia艂u terytorialnego pa艅stwa ( Dz. U. Nr 96, poz. 603 z p贸藕n. zm.),
2. rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiat贸w (Dz. U. Nr 103, poz. 652),
3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕n. zm.),
4. ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niekt贸rych ustaw okre艣laj膮cych kompetencje organ贸w administracji publicznej - w zwi膮zku z reform膮 ustrojow膮 pa艅stwa ( Dz. U. Nr 106, poz. 668 z p贸藕n. zm. ),
5. ustawy z dnia 13 pa藕dziernika 1998r. Przepisy wprowadzaj膮ce ustawy reformuj膮ce administracj臋 publiczn膮 (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z p贸藕n. zm.),
6. ustawy z dnia 29 grudnia 1998r. o zmianie niekt贸rych ustaw w zwi膮zku z wdro偶eniem reformy ustrojowej pa艅stwa ( Dz. U. Nr 162, poz. 1126 z p贸藕n. zm. ),
7. innych ustaw i akt贸w wydanych w celu wykonania zada艅 na艂o偶onych na Powiat Gostyni艅ski,
8. Statutu Powiatu Gostyni艅skiego,
9. niniejszego Regulaminu.
搂 3
Prac膮 Starostwa kieruje Starosta przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza Powiatu oraz Skarbnika Powiatu.
搂 4
Starost臋 w czasie jego nieobecno艣ci zast臋puje Wicestarosta lub Sekretarz Powiatu.  

ROZDZIA艁 II
PODZIA艁 ZADA艃 POMI臉DZY STAROST膭, WICESTAROST膭, SEKRETARZEM POWIATU I SKARBNIKIEM POWIATU

搂 5
W zakresie zastrze偶onym dla Starosty pozostaj膮 w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮ce sprawy:
1) podejmowanie niezb臋dnych czynno艣ci nale偶膮cych do w艂a艣ciwo艣ci Zarz膮du w sprawach niecierpi膮cych zw艂oki zwi膮zanych z zagro偶eniem interesu publicznego, zagra偶aj膮cych bezpo艣rednio zdrowiu i 偶yciu oraz w sprawach mog膮cych spowodowa膰 znaczne straty materialne, z wyj膮tkiem wydawania przepis贸w porz膮dkowych w trybie art. 42 ust. 2 ustawy o samorz膮dzie powiatowym,
2) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,chyba 偶e przepisy szczeg贸lne przewiduj膮 wydawanie decyzji przez Zarz膮d,
3) prowadzenie polityki kadrowej,
4) wnioskowanie do Rady o powo艂anie i odwo艂anie Skarbnika Powiatu,
5) kierowanie Starostwem oraz wykonywanie uprawnie艅 zwierzchnika s艂u偶bowego pracownik贸w Starostwa i kierownik贸w jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnika powiatowych s艂u偶b, inspekcji i stra偶y,
6) przedk艂adanie uchwa艂 Rady Powiatu Wojewodzie Mazowieckiemu w ci膮gu 7 dni od dnia ich podj臋cia oraz niezw艂ocznie uchwa艂 organ贸w powiatu w sprawie wydania przepis贸w porz膮dkowych,
7) przekazywanie przepis贸w porz膮dkowych organom wykonawczym gmin z terenu powiatu i starostom s膮siednich powiat贸w nast臋pnego dnia po ich ustanowieniu,
8) przedk艂adanie regionalnej izbie obrachunkowej uchwa艂:
- bud偶etowej powiatu,
- w sprawie prowizorium bud偶etowego powiatu,
- w sprawie absolutorium dla Zarz膮du,
- innych obj臋tych zakresem nadzoru izby,
9) wykonywanie uchwa艂 Zarz膮du,
10) organizowanie pracy Zarz膮du i Starostwa, kierowanie bie偶膮cymi sprawami Powiatu oraz reprezentowanie Powiatu na zewn膮trz,
11) upowa偶nienie Wicestarosty, poszczeg贸lnych cz艂onk贸w Zarz膮du, pracownik贸w Starostwa, powiatowych s艂u偶b, inspekcji i stra偶y oraz kierownik贸w jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej nale偶膮cych do w艂a艣ciwo艣ci powiatu,
12) udzielanie odpowiedzi na wyst膮pienia pokontrolne organ贸w kontroli zewn臋trznej,
13) wyst臋powanie do Wojewody Mazowieckiego i Marsza艂ka Wojew贸dztwa Mazowieckiego,
14) udzielanie odpowiedzi na postulaty i zapytania senator贸w, pos艂贸w i radnych,
15) udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski,
16) tworzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku - w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi s艂u偶bami, inspekcjami i stra偶ami oraz zada艅 okre艣lonych w ustawach w zakresie porz膮dku publicznego i bezpiecze艅stwa obywateli,
17) kierowanie Powiatowym Zespo艂em Zarz膮dzania Kryzysowego,
18) kierowanie oraz koordynowanie przygotowa艅 i realizacji przedsi臋wzi臋膰 z zakresu obrony cywilnej poprzez instytucje pa艅stwowe, przedsi臋biorc贸w i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje spo艂eczne dzia艂aj膮ce na terenie powiatu,
19) wykonywanie zada艅 w ramach powszechnego obowi膮zku obrony,
20) kierowanie dzia艂aniami prowadzonymi na obszarze powiatu w celu zapobie偶enia skutkom kl臋sk 偶ywio艂owych lub ich usuni臋cia,
21) wszystkie inne uprawnienia przewidziane w ustawach oraz w Statucie Powiatu,
22) przyjmowanie, analizowanie i przesy艂anie do urz臋du skarbowego o艣wiadczenia maj膮tkowego wicestarosty, cz艂onka zarz膮du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownik贸w jednostek organizacyjnych, os贸b zarz膮dzaj膮cych i cz艂onk贸w organu zarz膮dzaj膮cego powiatow膮 osob膮 prawn膮 oraz os贸b wydaj膮cych decyzje administracyjne z upowa偶nienia starosty.
搂 6

1. Do kompetencji Wicestarosty nale偶膮 sprawy z zakresu :
1) wykonywania zada艅 i kompetencji okre艣lonych przez Starost臋, a w szczeg贸lno艣ci kierowanie sprawami wchodz膮cymi w zakres kompetencji :
a) Wydzia艂u Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomo艣ci,
b) Wydzia艂u Komunikacji,
c) Wydzia艂u ds. Promocji, Informatyzacji i Funduszy Unijnych.
2) zast臋pstwa Starosty w czasie niemo偶no艣ci pe艂nienia przez niego obowi膮zk贸w s艂u偶bowych.
2. Do kompetencji Sekretarza Powiatu nale偶膮 sprawy z zakresu :
1) zapewnienia sprawnego funkcjonowania Starostwa i w艂a艣ciwych warunk贸w jego dzia艂a艅,
2) nale偶ytej organizacji stanowisk pracy i realizacji zada艅 przez pracownik贸w Starostwa,
3) przestrzegania dyscypliny pracy,
4) terminowego za艂atwiania spraw,
5) przestrzegania informacji niejawnych,
6) kontroli realizacji zada艅 przez wydzia艂y,
7) zada艅 i kompetencji okre艣lonych przez Starost臋,
8) zapoznawania pracownik贸w Starostwa z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa,
9) nadzoru nad :
a) udzielaniem informacji do Planu Dzia艂ania Systemu dla Wojew贸dztwa Mazowieckiego w zakresie ratownictwa medycznego,
b) realizacj膮 zada艅 z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
10) prowadzenie spraw zwi膮zanych z :
a) tworzeniem, przekszta艂caniem i likwidacj膮 publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej, nadawaniem statutu,
b) tworzeniem rady spo艂ecznej,
c) sprawowaniem nadzoru.
11) inicjowanie i koordynowanie prac zwi膮zanych z opracowaniem wewn臋trznych regulacji organizacyjno - prawnych,
12) koordynowanie i nadzorowanie nad przygotowaniem przez jednostki organizacyjne powiatu i kom贸rki organizacyjne Starostwa projekt贸w akt贸w prawnych Zarz膮du i Rady Powiatu,
13) koordynowanie prac dotycz膮cych przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projekt贸w uchwa艂 i innych materia艂贸w przedstawionych przez Zarz膮d. Sekretarz uczestniczy w pracach Zarz膮du oraz mo偶e uczestniczy膰 w obradach Rady Powiatu i jej komisji z g艂osem doradczym.
3. Do kompetencji Skarbnika Powiatu nale偶膮 sprawy :
1) wynikaj膮ce m.in. z ustawy o : finansach publicznych, rachunkowo艣ci, samorz膮dzie powiatowym, oraz przepis贸w wykonawczych w tym w szczeg贸lno艣ci z zakresu :
a) prawid艂owej gospodarki bud偶etowej powiatu,
b) nadzoru nad gospodark膮 finansow膮 powiatu,
2) zapewnienie sporz膮dzania prawid艂owej sprawozdawczo艣ci bud偶etowej,
3) kontrasygnowanie czynno艣ci prawnych maj膮cych spowodowa膰 powstanie zobowi膮za艅 finansowych powiatu oraz udzielanie upowa偶nie艅 innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
4) wsp贸艂praca z organami kontroluj膮cymi w zakresie finans贸w. Skarbnik uczestniczy w pracach Zarz膮du oraz mo偶e uczestniczy膰 w obradach Rady Powiatu i jej komisji z g艂osem doradczym.  

ROZDZIA艁 III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA STAROSTWA

搂 7

Wydzia艂y Starostwa kierowane s膮 przez Naczelnik贸w za wyj膮tkiem Wydzia艂u Finansowego, Planowania i Analiz kierowanego przez Skarbnika Powiatu b臋d膮cego G艂贸wnym Ksi臋gowym Bud偶etu Powiatu.
W sk艂ad Starostwa Powiatowego w Gostyninie wchodz膮 nast臋puj膮ce kom贸rki organizacyjne, kt贸re przy znakowaniu spraw u偶ywaj膮 symboli :1) Wydzia艂 Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomo艣ci GK
2) Wydzia艂 Komunikacji WK
3) Wydzia艂 ds. Promocji, Informatyzacji i Funduszy Unijnych PF
4) Zesp贸艂 Radc贸w Prawnych ZR
5) Pe艂nomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych PN
6) Powiatowy Rzecznik Konsument贸w RK
7) Stanowisko ds. Zarz膮dzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich SZ
8) Wydzia艂 Rolnictwa, Le艣nictwa i Ochrony 艢rodowiska RL
9) Wydzia艂 Architektury, Budownictwa i Inwestycji AB
10) Wydzia艂 Edukacji, Kultury i Promocji Zdrowia EZ
11) Samodzielne Stanowisko Audytora Wewn臋trznego AW
12) Wydzia艂 Organizacyjno - Administracyjny OA
13) Stanowisko ds. Archiwum Zak艂adowego AZ
14) Biuro Rady Powiatu BR
15) Wydzia艂 Finansowy, Planowania i Analiz FP

Struktur臋 organizacyjn膮 Starostwa Powiatowego w Gostyninie okre艣la za艂膮cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu  

ROZDZIA艁 IV
ZADANIA WSP脫LNE KOM脫REK ORGANIZACYJNYCH

搂 8

1. Kom贸rki organizacyjne prowadz膮 sprawy zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 Powiatu.
2. Naczelnicy Wydzia艂贸w Starostwa odpowiedzialni s膮 przed Starost膮 za realizacj臋 swoich zada艅, organizacj臋, skuteczno艣膰 oraz dyscyplin臋 pracy podleg艂ej kom贸rki.
3. W razie nieobecno艣ci Naczelnika zast臋puje go wyznaczony pracownik.

Do wsp贸lnych zada艅 wszystkich kom贸rek organizacyjnych nale偶y:
1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci przypisanej przepisami prawa do w艂a艣ciwo艣ci Starosty i Powiatu.
2. Zapewnienie w艂a艣ciwej i terminowej realizacji zada艅 wynikaj膮cych z uchwa艂 Rady, Zarz膮du, Zarz膮dze艅 Starosty.
3. Zapewnienie sprawnej obs艂ugi interesant贸w.
4. Przygotowywanie projekt贸w akt贸w prawnych, materia艂贸w, sprawozda艅 i analiz na sesje Rady, posiedzenia Zarz膮du oraz dla potrzeb Starosty, w zakresie merytorycznej dzia艂alno艣ci.
5. Wsp贸艂dzia艂anie ze Skarbnikiem w zakresie opracowywania projektu bud偶etu.
6. Przygotowywanie merytorycznych odpowiedzi dla Zarz膮du zwi膮zanych z rozpatrywaniem i za艂atwianiem interpelacji i wniosk贸w Radnych.
7. Wsp贸艂praca z Komisjami Rady w zakresie zada艅 realizowanych przez kom贸rki.
8. Prowadzenie post臋powania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zada艅 wynikaj膮cych z przepis贸w o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji.
9. Przyjmowanie, rozpatrywanie i za艂atwianie skarg i wniosk贸w wed艂ug w艂a艣ciwo艣ci i polece艅 Starosty.
10. Prowadzenie w zakresie ustalonym przez Starost臋 kontroli i instrukta偶u w jednostkach organizacyjnych Powiatu.
11. Wsp贸艂uczestniczenie w opracowywaniu program贸w i przedsi臋wzi臋膰 organizacyjno-gospodarczych przyczyniaj膮cych si臋 do rozwoju Powiatu.
12. Podejmowanie dzia艂a艅 pozyskiwania dochod贸w na rzecz Powiatu.
13. Programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remont贸w wed艂ug w艂a艣ciwo艣ci kom贸rki. 14. Wsp贸艂dzia艂anie z organami samorz膮dowymi, rz膮dowymi, pozarz膮dowymi.
15. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy kom贸rek organizacyjnych oraz podejmowanie dzia艂a艅 na rzecz usprawnienia pracy Starostwa.
16. Wykonywanie zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o zam贸wieniach publicznych.
17. Wsp贸艂praca z odpowiednimi s艂u偶bami w zakresie kl臋sk 偶ywio艂owych.
18. Wsp贸艂dzia艂anie w zakresie realizacji akcji kurierskiej.
19. Wykonywanie zada艅 obronnych, obrony cywilnej i zarz膮dzania kryzysowego, we wsp贸艂dzia艂aniu z osob膮 wykonuj膮c膮 zadania w tym zakresie.
20. Stosowanie postanowie艅 Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i Instrukcji Archiwalnej.
21. Sprawozdawczo艣膰 w zakresie wykonywanych spraw.  

ROZDZIA艁 V
ZAKRESY DZIA艁ANIA POSZCZEG脫LNYCH WYDZIA艁脫W

搂 9

1. Do podstawowego zakresu dzia艂ania WYDZIA艁U GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMO艢CI w szczeg贸lno艣ci nale偶y :
A. w zakresie Geodezji Kartografii, Katastru i Ochrony Grunt贸w Rolnych i Le艣nych:
1) prowadzenie post臋powania administracyjnego w zakresie zagadnie艅 wynikaj膮cych z prawa geodezyjnego i kartograficznego a w szczeg贸lno艣ci:
a) ewidencji grunt贸w, budynk贸w i lokali,
b) gleboznawczej klasyfikacji grunt贸w,
c) ochrony znak贸w geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
2) scalania i wymiany grunt贸w,
3) wy艂膮czania z produkcji u偶ytk贸w rolnych i le艣nych, ochrony gleb, rekultywacji, zagospodarowania grunt贸w i prowadzenie sprawozdawczo艣ci w zakresie stosowania ustawy o ochronie grunt贸w rolnych i le艣nych,
4) planowania i zlecania prac geodezyjno-kartograficznych oraz rob贸t urz膮dzeniowo-rolnych i klasyfikacji grunt贸w,
5) zak艂adania osn贸w szczeg贸艂owych,
6) powszechnej taksacji nieruchomo艣ci oraz opracowywania i prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotycz膮cych nieruchomo艣ci,
7) opiniowanie podzia艂贸w nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa i w艂asno艣膰 Powiatu,
8) prowadzenie spraw zwi膮zanych z kontrol膮 merytoryczn膮 i techniczn膮 operat贸w sk艂adanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego oraz aktualizacj臋 powiatowych baz danych w zakresie ewidencji grunt贸w, map numerycznych, banku osn贸w geodezyjnych.
B. w zakresie gospodarki nieruchomo艣ciami:
1) gospodarowanie nieruchomo艣ciami Skarbu Pa艅stwa i powiatowym zasobem nieruchomo艣ci,
2) ustalanie, aktualizowanie op艂at rocznych i pozyskiwania dochod贸w na rzecz Skarbu Pa艅stwa i Powiatu z tytu艂u gospodarowania nieruchomo艣ciami,
3) podzia艂贸w, wyw艂aszcze艅 i zwrotu nieruchomo艣ci,
4) ustalanie i regulacja stan贸w prawnych nieruchomo艣ci w imieniu i na rzecz Skarbu Pa艅stwa i Powiatu,
5) przekszta艂canie prawa u偶ytkowania wieczystego przys艂uguj膮cego osobom fizycznym w prawo w艂asno艣ci,
6) regulacja prawna nieruchomo艣ci b臋d膮cych w posiadaniu os贸b fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych wynikaj膮ca z obowi膮zuj膮cych ustaw,
7) prowadzenie post臋powania wyw艂aszczeniowego, okre艣lanie wysoko艣ci odszkodowania oraz ustalania praw korzystania z nieruchomo艣ciami,
8) planowanie rob贸t zwi膮zanych z gospodarowaniem nieruchomo艣ciami Skarbu Pa艅stwa i Powiatu w ramach przyznanych dotacji bud偶etowych,
9) prowadzenie ewidencji i sprawozdawczo艣ci w zakresie gospodarowania nieruchomo艣ciami Skarbu Pa艅stwa i Powiatu.
C. w zakresie Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej :
1) gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2) techniczne prowadzenie ewidencji grunt贸w i budynk贸w,
3) zak艂adanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
4) zak艂adanie, modernizacja i aktualizacja mapy zasadniczej,
5) zak艂adanie, aktualizowanie i zabezpieczanie numerycznych baz danych,
6) okre艣lanie wysoko艣ci op艂at za czynno艣ci zwi膮zane z prowadzeniem pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz zwi膮zane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, a tak偶e za wykonywanie wyrys贸w i wypis贸w z operatu ewidencyjnego,
2. Do podstawowego zakresu dzia艂ania WYDZIA艁U KOMUNIKACJI w szczeg贸lno艣ci nale偶y:
A. w zakresie ruchu drogowego :
1) prowadzenie spraw zwi膮zanych z rejestracj膮 pojazd贸w, wydawaniem dowod贸w i tablic rejestracyjnych oraz nalepek kontrolnych, znak贸w legalizacyjnych i kart pojazd贸w,
2) przyjmowanie od policji oraz jednostek upowa偶nionych do przeprowadzania bada艅 technicznych zatrzymanych dowod贸w rejestracyjnych ( pozwole艅 czasowych ) oraz zwracanie ich po ustaniu przyczyn uzasadniaj膮cych zatrzymanie,
3) wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczaniu cech identyfikacyjnych pojazdu przez stacje kontroli pojazd贸w,
4) kierowanie pojazd贸w na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, 偶e stan tych pojazd贸w zagra偶a bezpiecze艅stwu ruchu lub narusza wymagania ochrony 艣rodowiska,
5) prowadzenie spraw zwi膮zanych z wydawaniem i zatrzymywaniem praw jazdy ( wt贸rnik贸w ) oraz cofaniem i przywracaniem uprawnie艅 do kierowania pojazdami silnikowymi,
6) wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdami,
7) wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierowc贸w w przypadkach zastrze偶e艅 do stanu zdrowia,
8) wydawanie, za艣wiadcze艅 sprawowanie nadzoru i kontrola spraw zwi膮zanych z :
a) przeprowadzaniem bada艅 technicznych pojazd贸w przez stacje kontroli pojazd贸w,
b) szkoleniem kandydat贸w na kierowc贸w,
9) prowadzenie ewidencji instruktor贸w i diagnost贸w oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad ich dzia艂alno艣ci膮,
10) zarz膮dzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
11) wydawanie kart parkingowych uprawniaj膮cych do niestosowania si臋 do niekt贸rych znak贸w drogowych dot. zakazu ruchu lub postoju,
12) wyznaczanie jednostek upowa偶nionych do usuwania z drogi pojazd贸w zagra偶aj膮cych bezpiecze艅stwu ruchu drogowego,
13) realizacja zada艅 wynikaj膮cych z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym w tym wyznaczanie parking贸w strze偶onych dla pojazd贸w usuni臋tych z drogi.
B. w zakresie prawa przewozowego:
1) prowadzenie spraw w zakresie krajowego transportu drogowego:
a) zabezpieczenie obs艂ugi komisji egzaminacyjnej w zakresie egzaminu przedsi臋biorc贸w i kierowc贸w zamierzaj膮cych wykonywa膰 transport drogowy taks贸wk膮,
b) udzielanie, odmowa udzielania, zmiana lub cofanie licencji na prowadzenie transportu drogowego w krajowym transporcie drogowym,
c) wydawanie za艣wiadcze艅 potwierdzaj膮cych zg艂oszenie przez przedsi臋biorc臋 prowadzenia przewoz贸w drogowych jako dzia艂alno艣ci pomocniczej w stosunku do jego podstawowej dzia艂alno艣ci gospodarczej,
d) wydawanie zezwole艅 na wykonywanie przewoz贸w regularnych i nieregularnych na okre艣lonych liniach komunikacyjnych obejmuj膮cych zasi臋giem powiat,
e) prowadzenia dzia艂alno艣ci kontrolnej przedsi臋biorc贸w posiadaj膮cych licencj臋 lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego w zakresie zgodno艣ci wykonywania,
f) prowadzenie spraw zwi膮zanych z obronno艣ci膮 i bezpiecze艅stwem Pa艅stwa w zakresie transportu i przewozu os贸b.
C. w zakresie drogownictwa :
1) wydawanie zezwole艅 na wykorzystanie dr贸g w spos贸b szczeg贸lny,
2) wykonywanie zada艅 nadzoru nad zarz膮dc膮 dr贸g powiatowych.
3. Do podstawowego zakresu dzia艂ania WYDZIA艁U ds PROMOCJI, INFORMATYZACJI I FUNDUSZY UNIJNYCH w szczeg贸lno艣ci nale偶y :
A. w zakresie promocji Powiatu :
1) opracowanie strategii dzia艂a艅 promocyjnych oraz wdra偶anie inicjatyw w zakresie promocji powiatu,
2) poszukiwanie zewn臋trznych 藕r贸de艂 finansowania lokalnych inicjatyw,
3) prowadzenie i koordynacja dzia艂a艅 w zakresie wsp贸艂pracy z instytucjami krajowymi, zagranicznymi, regionalnymi, organizacjami pozarz膮dowymi oraz inicjowanie nowych kontakt贸w,
4) wsp贸艂dzia艂anie z r贸偶nymi organizacjami i instytucjami w zakresie pozyskiwania dodatkowych funduszy krajowych i zagranicznych na rozw贸j powiatu,
5) wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi,
6) opracowanie materia艂贸w promocyjnych,
7) prowadzenie biuletynu powiatowego,
8) wsp贸艂dzia艂anie z przedstawicielami 艣rodk贸w masowego przekazu oraz informowanie ich o dzia艂alno艣ci i podejmowanych decyzjach,
9) podejmowanie dzia艂a艅 maj膮cych na celu kszta艂towanie pozytywnego wizerunki powiatu,
10) prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Starostwa,
11) organizowanie konferencji prasowych,
12) analizowanie publikacji prasowych dotycz膮cych dzia艂alno艣ci Starostwa Powiatowego,
13) obs艂uga wizyt potencjalnych inwestor贸w i innych delegacji zagranicznych,
14) udzielanie bezpo艣rednich informacji zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 statutowych,
15) koordynacja dzia艂a艅 zwi膮zanych z opracowywaniem, aktualizacj膮 i monitoringiem Strategii Rozwoju Powiatu, Planu Rozwoju Lokalnego i innych dokument贸w o znaczeniu Strategicznym,
16) wsp贸艂praca i koordynacja dzia艂a艅 stowarzysze艅 kultury fizycznej oraz zwi膮zk贸w sportowych maj膮cych siedzib臋 na terenie powiatu.
B. w zakresie obs艂ugi informatycznej Starostwa :
1) opracowywanie rzeczowo-finansowych rocznych plan贸w informatyzacji,
2) opiniowanie propozycji informatycznych, zg艂aszanych przez wydzia艂y,
3) prowadzenie bie偶膮cej analizy stanu zastosowania informatyki w wydzia艂ach,
4) prowadzenie i udost臋pnianie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznych Powiatu Gostyni艅skiego,
5) prowadzenie i nadz贸r nad administrowaniem danymi osobowymi przetwarzanymi w Starostwie ( Administrator Bezpiecze艅stwa Informacji ),
6) realizacja zada艅 wynikaj膮cych z ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dzia艂alno艣ci podmiot贸w realizuj膮cych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64 poz. 565 z p贸藕n. zm.), w tym zabezpieczenie obs艂ugi informatycznej Starostwa.
C. w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich:
1) monitoring, gromadzenie i dystrybucja informacji dotycz膮cych mo偶liwo艣ci pozyskiwania 艣rodk贸w zewn臋trznych,
2) analiza potrzeb spo艂eczno - gospodarczych Powiatu pod k膮tem inwestycji finansowanych ze 艣rodk贸w UE,
3) sta艂a wsp贸艂praca z wydzia艂ami Starostwa, jednostkami organizacyjni Powiatu i innymi samorz膮dami na p艂aszczy藕nie opracowywania i realizacji projekt贸w finansowanych ze 艣rodk贸w zewn臋trznych,
4) przygotowanie dokumentacji niezb臋dnej do z艂o偶enia wniosku aplikacyjnego,
5) koordynacja dzia艂a艅 maj膮cych na celu prawid艂ow膮 realizacj臋 i rozliczenie projekt贸w finansowanych ze 艣rodk贸w zewn臋trznych.
4. Do podstawowego zakresu dzia艂ania ZESPO艁U RADC脫W PRAWNYCH w szczeg贸lno艣ci nale偶y:
1) opiniowanie pod wzgl臋dem prawnym projekt贸w uchwa艂 Rady i Zarz膮du oraz akt贸w prawnych Starosty,
2) obs艂uga prawna Rady i Zarz膮du Powiatu oraz Starosty i doradztwo prawne na rzecz wydzia艂贸w,
3) wykonywanie zast臋pstwa procesowego przed s膮dami powszechnymi i NSA,
4) opiniowanie projekt贸w um贸w, porozumie艅 zawieranych przez Powiat,
5) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucj膮 prowadzon膮 z udzia艂em Powiatu oraz realizacj膮 zada艅 statutowych samorz膮du powiatowego,
6) udzia艂 w opracowywaniu podstaw do podj臋cia decyzji w istotnych sprawach samorz膮du powiatowego ( negocjacje, zespo艂y specjalist贸w ).
5. Do podstawowego zakresu dzia艂ania PE艁NOMOCNIKA ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH w szczeg贸lno艣ci nale偶y :
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepis贸w o ochronie tych informacji w Starostwie,
3) szkolenie pracownik贸w w zakresie ochrony informacji niejawnych,
4) przeprowadzenie zwyk艂ego post臋powania sprawdzaj膮cego na pisemne polecenie Starosty, wobec kandydat贸w na stanowiska z dost臋pem do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 "zastrze偶one", "poufne",
5) wydawanie po艣wiadcze艅 bezpiecze艅stwa osobom, kt贸ry uzyska艂y pozytywny wynik post臋powania sprawdzaj膮cego,
6) w przypadku, gdy w odniesieniu do osoby, kt贸rej wydano po艣wiadczenie bezpiecze艅stwa osobowego zostan膮 ujawnione nowe fakty wskazuj膮ce, 偶e nie daje ona r臋kojmi zachowania tajemnicy, przeprowadzenie kolejnego post臋powania sprawdzaj膮cego,
7) przechowywanie akt zako艅czonych post臋powa艅 sprawdzaj膮cych prowadzonych w odniesieniu do os贸b ubiegaj膮cych si臋 o stanowisko lub zlecenie pracy, z kt贸rymi 艂膮czy si臋 dost臋p do informacji niejawnych,
8) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z kt贸rymi wi膮偶e si臋 dost臋p do informacji niejawnych,
9) wsp贸艂dzia艂anie w trakcie post臋powania sprawdzaj膮cego oraz w trakcie kontroli ze s艂u偶bami ABW lub SKW,
10) okresowa kontrola ewidencji materia艂贸w i obiegu dokument贸w niejawnych,
11) przygotowanie, wysy艂anie i odbieranie przesy艂ek z poczty specjalnej,
12) dor臋czanie korespondencji niejawnej w obr臋bie powiatu,
13) nadz贸r nad opracowaniem i przechowywaniem materia艂贸w "zastrze偶onych", "poufnych",
14) archiwizacja dokument贸w niejawnych Starostwa.
6. Do podstawowego zakresu dzia艂ania POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENT脫W w szczeg贸lno艣ci nale偶y :
1) zapewnienie bezp艂atnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interes贸w konsument贸w,
2) sk艂adanie wniosk贸w w sprawie stanowienia i zmiany przepis贸w prawa miejscowego w zakresie ochrony interes贸w konsument贸w,
3) wyst臋powanie do przedsi臋biorc贸w w sprawach ochrony praw i interes贸w konsument贸w,
4) wsp贸艂dzia艂anie z w艂a艣ciwymi miejscowo delegaturami Urz臋du, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
5) wytaczanie pow贸dztwa na rzecz konsument贸w oraz wst臋powanie, za ich zgod膮, do tocz膮cego si臋 post臋powania w sprawach o ochron臋 interes贸w konsument贸w.
7. Do podstawowego zakresu dzia艂ania STANOWISKA ds. ZARZ膭DZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW OBRONNYCH I OBYWATELSKICH w szczeg贸lno艣ci nale偶y:
A. w zakresie Obrony Cywilnej i Zarz膮dzania Kryzysowego :
1) realizacja zada艅 wynikaj膮cych z pe艂nienia przez starost臋 funkcji Szefa Obrony Cywilnej powiatu,
2) wsp贸艂udzia艂 w pracach Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego,
3) organizowanie i prowadzenie dzia艂alno艣ci szkoleniowej i popularyzatorskiej,
4) planowanie i prowadzenie kontroli realizacji zada艅 zarz膮dzania kryzysowego i obrony cywilnej w jednostkach podleg艂ych i nadzorowanych,
5) opracowywanie i aktualizowanie:
a) Planu Obrony Cywilnej Powiatu,
b) Planu Zarz膮dzania Kryzysowego,
c) Planu Pracy Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego,
d) Planu Ochrony Zabytk贸w powiatu na wypadek konfliktu zbrojnego,
e) danych do Planu Dzia艂ania Systemu dla Wojew贸dztwa Mazowieckiego w zakresie ratownictwa medycznego,
6) przygotowanie i zabezpieczenie dzia艂a艅 systemu wykrywania i alarmowania ludno艣ci oraz systemu 艂膮czno艣ci zarz膮dzania wojewody,
7) tworzenie i przygotowywanie do dzia艂a艅 Formacji Obrony Cywilnej,
8) przygotowanie oraz koordynowanie ewakuacji ludno艣ci na wypadek powstania masowego zagro偶enia dla 偶ycia i zdrowia na obszarze powiatu,
9) wsp贸艂praca ze s艂u偶bami Stra偶y, Policji, S艂u偶by Zdrowia i jednostkami samorz膮dowymi w powiecie,
10) obs艂uga administracyjna Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku.
B. w zakresie spraw obronnych:
1) prowadzenie spraw zwi膮zanych z nak艂adaniem i wykonywaniem 艣wiadcze艅 osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju w zakresie potrzeb realizowanych przez powiaty,
2) wsp贸艂dzia艂anie z organami wojskowymi w zakresie realizacji zada艅 na potrzeby Si艂 Zbrojnych,
3) prowadzenie spraw zwi膮zanych z reklamowaniem 偶o艂nierzy rezerwy od obowi膮zku pe艂nienia czynnej s艂u偶by wojskowej w razie og艂oszenia mobilizacji i w czasie wojny,
4) organizowanie i przygotowanie Stanowiska Kierowania Starosty zapewniaj膮cego realizacj臋 zada艅 obronnych w wy偶szych stanach gotowo艣ci obronnej pa艅stwa,
5) opracowanie i aktualizacja:
a) Planu Operacyjnego Funkcjonowania powiatu oraz stosowanych program贸w obronnych
b) Planu Przygotowa艅 S艂u偶by Zdrowia na potrzeby obronne,
6) opracowanie i aktualizacja Powiatowego Programu Mobilizacji Gospodarki,
7) opracowanie i utrzymywanie w sta艂ej aktualno艣ci planistyczno - organizacyjnej na czas wojny, a w szczeg贸lno艣ci regulaminu organizacyjnego, obsady personalnej i szczeg贸艂owych zakres贸w obowi膮zk贸w pracownik贸w,
8) prowadzenie dokumentacji zestaw贸w zada艅 dotycz膮cych podwy偶szenia gotowo艣ci obronnej pa艅stwa,
9) prowadzenie dokumentacji sta艂ego dy偶uru,
10) koordynowanie realizacji zada艅 obronnych przez kom贸rki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne,
11) prowadzenie dokumentacji Akcji Kurierskiej tj. szkolenie, przygotowanie i realizacja zada艅 w zakresie akcji kurierskiej,
12) prowadzenie rejestr贸w spraw poufnych i zastrze偶onych.
C. w zakresie spraw obywatelskich:
1) przygotowywanie zezwole艅 na zbi贸rki publiczne na terenie powiatu lub jego cz臋艣ci obejmuj膮cej wi臋cej ni偶 jedn膮 gmin臋,
2) prowadzenie spraw zwi膮zanych z wydawaniem zezwole艅 na sprowadzenie zw艂ok z obcego pa艅stwa.
D. w zakresie spraw o powszechnym obowi膮zku obrony:
1) przygotowanie kwalifikacji wojskowej i udzia艂 w jej prowadzeniu,
2) wykonywanie czynno艣ci zwi膮zanych z wykonywaniem powszechnego obowi膮zku obrony oraz wsp贸艂dzia艂anie w tych sprawach z organami wojskowymi.
8. Do podstawowego zakresu dzia艂ania WYDZIA艁U ROLNICTWA, LE艢NICTWA I OCHRONY 艢RODOWISKA w szczeg贸lno艣ci nale偶y :
A. w zakresie ochrony 艣rodowiska :
1) orzecznictwo administracyjne w zakresie ochrony 艣rodowiska,
2) ewidencja 藕r贸de艂 zanieczyszczenia powietrza,
3) ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami,
4) ochrona 艣rodowiska przed ha艂asem, odpadami, wibracjami i promieniowaniem elektromagnetycznym,
5) ochrona w贸d, gleby, zieleni w procesie realizacji inwestycji,
6) wsp贸艂praca z Inspekcj膮 Ochrony 艢rodowiska.
B. w zakresie ochrony przyrody :
1) ochrona ro艣lin i zwierz膮t, wsp贸艂praca z Lig膮 Ochrony Przyrody,
2) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepis贸w o ochronie przyrody,
3) udzielanie zezwole艅 na usuni臋cie drzew lub krzew贸w z teren贸w b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 gminy,
C. w zakresie gospodarki le艣nej i ochrony las贸w :
1) ustalanie kierunk贸w rozwoju le艣nictwa i zadrzewie艅,
2) sprawowanie nadzoru nad gospodark膮 le艣n膮 w lasach niepa艅stwowych,
3) zlecanie, zatwierdzanie i finansowanie uproszczonych plan贸w urz膮dzania las贸w niepa艅stwowych, nadz贸r nad ich realizacj膮,
4) sprawy ochrony las贸w i likwidacji szk贸d powsta艂ych w lasach,
5) wydawanie zezwole艅 na wyr膮b drzew w przypadkach losowych niezgodnych z ustaleniami uproszczonych plan贸w urz膮dzania las贸w,
6) cechowanie i legalizacja drewna pozyskanego z las贸w niepa艅stwowych,
7) wydawanie decyzji o zmianie lasu na u偶ytek rolny o pow. do 10 ha,
8) nadz贸r nad uprawami le艣nymi za艂o偶onymi na gruntach porolnych.
D. w zakresie gospodarki wodnej i ochrony w贸d :
1) ustalanie linii brzegu dla w贸d,
2) wydawanie, cofanie, ograniczanie i stwierdzanie wyga艣ni臋cia pozwole艅 wodnoprawnych,
3) dokonywanie raz na 4 lata przegl膮du ustale艅 pozwole艅 wodnoprawnych,
4) przeciwdzia艂anie zanieczyszczeniom w贸d,
5) ustanawianie strefy ochrony bezpo艣redniej dla uj臋cia wody,
6) ustalanie szczeg贸艂owych zakres贸w i termin贸w wykonywania obowi膮zku dot. utrzymania urz膮dze艅 melioracji wodnych szczeg贸艂owych nie b臋d膮cych w sp贸艂ce,
7) nadz贸r i kontrola nad dzia艂alno艣ci膮 sp贸艂ek wodnych, w tym m. in.:
a) zatwierdzanie statutu sp贸艂ki lub odmowa jego zatwierdzenia,
b) orzekanie o niewa偶no艣ci uchwa艂 organ贸w sp贸艂ki wodnej sprzecznych z prawem lub ze statutem,
c) rozwi膮zywanie zarz膮du sp贸艂ki wodnej i wyznaczanie osoby pe艂ni膮cej jego obowi膮zki.
E. w zakresie gospodarki rybackiej :
1) zezwalanie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narz臋dziami po艂owowymi wody p艂yn膮cej 偶eglownej lub nie偶eglownej,
2) wydawanie kart w臋dkarskich i kart 艂owiectwa podwodnego,
3) rejestrowanie sprz臋tu p艂ywaj膮cego s艂u偶膮cego do po艂owu ryb,
4) wystawianie legitymacji s艂u偶bowych stra偶nikom Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej,
5) wsp贸艂praca z Polskim Zwi膮zkiem W臋dkarskim.
F. w zakresie rolnictwa :
1) wsp贸艂praca z o艣rodkami doradztwa rolniczego i zrzeszeniami hodowc贸w zwierz膮t i plantator贸w ro艣lin uprawnych,
2) wsp贸艂praca z izb膮 rolnicz膮 oraz z inspekcj膮 nasienn膮, ochrony ro艣lin i weterynaryjn膮.
G. w zakresie 艂owiectwa :
1) wyra偶anie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny poza polowaniem i od艂owami,
2) wydawanie zezwole艅 na posiadanie i hodowanie chart贸w i ich miesza艅c贸w,
3) wydzier偶awianie obwod贸w 艂owieckich polnych i naliczanie czynsz贸w za ich dzier偶aw臋.
H. w zakresie gospodarki odpadami:
1) zatwierdzanie program贸w gospodarki odpadami i wydawanie pozwole艅 na wytwarzanie odpad贸w,
2) wydawanie zezwole艅 na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpad贸w,
3) wydawanie zezwole艅 na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie zbierania i transportu odpad贸w,
4) cofanie ww. zezwole艅 w przypadku naruszania ich warunk贸w,
5) kontrola przestrzegania przepis贸w dot. gospodarki odpadami.
I. w zakresie geologii i g贸rnictwa :
1) wykonywanie zada艅 organu administracji geologicznej, w tym m. in.:
a) zatwierdzanie projekt贸w prac geologicznych i hydrogeologicznych,
b) udzielanie, cofanie i stwierdzanie wyga艣ni臋cia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na pow. do 2 ha i wielko艣ci wydobycia do 20 000 m3 rocznie,
2) w przypadku nielegalnego wydobywania kopaliny ustalanie, prowadz膮cemu tak膮 dzia艂alno艣膰, op艂aty eksploatacyjnej (kary).
9. Do podstawowego zakresu dzia艂ania WYDZIA艁U ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI w szczeg贸lno艣ci nale偶y :
A. w zakresie zada艅 administracji architektoniczno - budowlanej; planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa lokalowego, geodezji i kartografii:
1) sprawdzanie zgodno艣ci projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a tak偶e wymaganiami ochrony 艣rodowiska, w szczeg贸lno艣ci okre艣lonymi w decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia, o kt贸rej mowa w ustawie o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz w ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko,
2) sprawdzanie zgodno艣ci projektu zagospodarowania dzia艂ki lub terenu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,
3) sprawdzanie kompletno艣ci projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnie艅, pozwole艅 i sprawdze艅 oraz informacji dotycz膮cej bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia,
4) sprawdzanie wykonania projektu budowlanego przez osob臋 posiadaj膮c膮 wymagane uprawnienia budowlane i legitymuj膮c膮 si臋 aktualnym na dzie艅 opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - za艣wiadczeniem o wpisie na list臋 cz艂onk贸w w艂a艣ciwej izby samorz膮du zawodowego,
5) wydawanie postanowie艅 zobowi膮zuj膮cych do usuni臋cia wyst臋puj膮cych nieprawid艂owo艣ci,
6) wydawanie decyzji o:
a) zatwierdzeniu projektu budowlanego,
b) pozwoleniu na budow臋 lub rozbi贸rk臋 obiektu budowlanego,
c) niezb臋dno艣ci wej艣cia do s膮siedniego budynku, lokalu lub na teren s膮siedniej nieruchomo艣ci,
d) przeniesieniu decyzji na rzecz innego podmiotu,
e) zmieniaj膮cych, uchylaj膮cych i stwierdzaj膮cych wyga艣ni臋cie w/w decyzji.
7) przyjmowanie i sprawdzanie zg艂osze艅 o zamiarze budowy oraz wykonywania rob贸t budowlanych nie obj臋tych obowi膮zkiem uzyskania pozwolenia na budow臋,
8) przyjmowanie i sprawdzanie zg艂osze艅 o zamiarze zmiany sposobu u偶ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz臋艣ci,
9) wydawanie za艣wiadcze艅:
a) stwierdzaj膮cych spe艂nienie wymaga艅 samodzielnego lokalu,
b) potwierdzaj膮cych powierzchnie u偶ytkow膮 i wyposa偶enie techniczne domu jednorodzinnego dla cel贸w dodatku mieszkaniowego,
c) o nie wniesieniu sprzeciwu na zg艂oszenie zamiaru wykonania rob贸t budowlanych lub zmiany sposobu u偶ytkowania,
10) udzielanie lub odmawianie zgody na odst臋pstwa od przepis贸w techniczno - budowlanych po uzyskaniu upowa偶nienia ministra,
11) wydawanie dziennik贸w budowy,
12) przygotowywanie projekt贸w opinii dotycz膮cych rozwi膮za艅 przyj臋tych w projekcie studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy,
13) przyjmowanie zawiadomie艅 o podj臋ciu uchwa艂y o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
14) przygotowywanie uzgodnie艅 projekt贸w plan贸w miejscowych z zarz膮dem powiatu w zakresie odpowiednich zada艅 rz膮dowych i samorz膮dowych,
15) przyjmowanie kopii uchwalonego studium lub planu miejscowego gminy,
16) przygotowywanie projekt贸w opinii o projekcie planu przestrzennego wojew贸dztwa dla zarz膮du powiatu,
17) przygotowywanie projekt贸w postanowie艅 uzgadniaj膮cych warunki do decyzji w贸jta, burmistrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zada艅 rz膮dowych albo samorz膮dowych,
18) uczestniczenie w pracach Zespo艂u Uzgodnie艅 Dokumentacji.
B. w zakresie inwestycji:
1) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem realizacji inwestycji budowlanych przygotowywanych przez Wydzia艂 ABI w zgodzie z przepisami ustawy Prawo budowlane i Prawo zam贸wie艅 publicznych.
C. w zakresie zam贸wie艅 publicznych:
1) prowadzenie dokumentacji zam贸wie艅 publicznych realizowanych przez powiat polegaj膮cej na rejestrowaniu zam贸wie艅 publicznych oraz sprawozdawczo艣ci wymaganej przepisami ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych.
10. Do podstawowego zakresu dzia艂ania WYDZIA艁U EDUKACJI, KULTURY I PROMOCJI ZDROWIA w szczeg贸lno艣ci nale偶y:
A. w zakresie o艣wiaty:
1) realizowanie zada艅 zwi膮zanych z zak艂adaniem i prowadzeniem publicznych szk贸艂 podstawowych specjalnych i gimnazj贸w specjalnych, szk贸艂 ponadgimnazjalnych i poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych udzielaj膮cych dzieciom, m艂odzie偶y, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, a tak偶e pomocy uczniom w wyborze kierunku kszta艂cenia i zawodu,
2) likwidowanie, przekszta艂canie szk贸艂 i plac贸wek oraz 艂膮czenie szk贸艂 w zesp贸艂,
3) prowadzenie ewidencji szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych,
4) koordynacja prac zwi膮zanych z procedur膮 awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych ubiegaj膮cych si臋 o stopie艅 nauczyciela mianowanego,
5) prowadzenie spraw zwi膮zanych ze sprawowaniem nadzoru nad dzia艂alno艣ci膮 szk贸艂 lub plac贸wek w zakresie spraw organizacyjnych,
6) przygotowanie organizacji roku szkolnego,
7) bie偶膮ce ewidencjonowanie kadry pedagogicznej z uwzgl臋dnieniem wykszta艂cenia oraz stopni awansu zawodowego,
8) prowadzenie spraw zwi膮zanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej,
9) wsp贸艂dzia艂anie z instytucjami i stowarzyszeniami wynikaj膮ce z prowadzenia szk贸艂 i plac贸wek, 10) przygotowanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat,
11) koordynacja dofinansowania form doskonalenia i dokszta艂cania zawodowego nauczycieli,
12) realizacja program贸w stypendialnych dla uczni贸w i student贸w z terenu powiatu gostyni艅skiego,
13) koordynacja szkolenia przez O艣rodek Dokszta艂cania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie z zakresu zaj臋膰 teoretycznych przedmiot贸w zawodowych dla uczni贸w szk贸艂 zawodowych z terenu wojew贸dztwa mazowieckiego,
14) wdra偶anie i nadz贸r nad realizacj膮 program贸w MEN w zakresie bezpiecze艅stwa dzieci i m艂odzie偶y w szko艂ach prowadzonych przez powiat gostyni艅ski,
15) przeprowadzenie rocznej analizy wynagrodze艅 nauczycieli w zakresie osi膮gania 艣rednich wynagrodze艅.
B. w zakresie kultury:
1) wsp贸艂udzia艂 w organizacji imprez kulturalnych na terenie powiatu,
2) wsp贸艂dzia艂anie z instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie popularyzacji kultury,
3) podejmowanie dzia艂a艅 wspieraj膮cych edukacj臋 kulturaln膮 dzieci i m艂odzie偶y oraz otaczanie opiek膮 amatorskiego ruchu artystycznego,
4) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej.
C. w zakresie sportu i turystyki:
1) wsp贸艂udzia艂 w organizacji imprez sportowych na terenie powiatu,
2) rejestrowanie oraz prowadzenie ewidencji uczniowskich klub贸w sportowych funkcjonuj膮cych na terenie,
3) popularyzacja kultury fizycznej, sportu i turystyki w艣r贸d uczni贸w, nauczycieli oraz mieszka艅c贸w powiatu gostyni艅skiego,
4) wspieranie dzia艂alno艣ci w zakresie rekreacji ruchowej,
5) wspieranie dzia艂a艅 uczniowskich klub贸w sportowych oraz uczniowskich zespo艂贸w ludowych na terenie powiatu poprzez w艂膮czanie ich w programy organizowane przez instytucje kultury fizycznej np. PZPN, Federacja Sportu czy inne.
D. w zakresie ochrony i promocji zdrowia :
1) monitorowanie opieki lekarsko - piel臋gniarskiej w szko艂ach i plac贸wkach, kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Gostyni艅ski
2) wsp贸艂praca z podmiotami i organizacjami w zakresie edukacji oraz rozwi膮zywania problem贸w i zagro偶e艅 zdrowia,
3) podejmowanie zada艅 w zakresie promocji zdrowia,
4) koordynowanie realizacji program贸w profilaktycznych realizowanych przez szko艂y i plac贸wki o艣wiatowe,
5) realizacja zada艅 z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
11. Do podstawowego zakresu dzia艂ania SAMODZIELNEGO STANOWISKA AUDYTORA WEWN臉TRZNEGO w szczeg贸lno艣ci nale偶y :
1) opracowywanie w porozumieniu ze Starost膮 w terminie wynikaj膮cym z przepis贸w szczeg贸lnych, planu audytu na rok nast臋pny,
2) realizacja zada艅 audytowych na podstawie zatwierdzonego planu audytu wewn臋trznego oraz, w uzasadnionych przypadkach, poza planem audytu,
3) sporz膮dzanie sprawozda艅 z przeprowadzonych audyt贸w wewn臋trznych,
4) przeprowadzanie czynno艣ci monitoruj膮cych i oceniaj膮cych wdro偶enie zalece艅 ( rekomendacji ), udzielonych w wyniku przeprowadzonych audyt贸w,
5) przedstawianie Staro艣cie, w terminie wynikaj膮cym z przepis贸w szczeg贸lnych, sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
6) prowadzenie bie偶膮cych i sta艂ych akt audytu wewn臋trznego,
7) prowadzenie dzia艂a艅 doradczych dotycz膮cych system贸w i procedur funkcjonuj膮cych w powiatowych jednostkach organizacyjnych. Zakres dzia艂a艅 Audytora Wewn臋trznego obejmuje wszystkie wydzia艂y Starostwa Powiatowego oraz wszystkie jednostki organizacyjne powiatu.
12. Do podstawowego zakresu dzia艂ania WYDZIA艁U ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNEGO w szczeg贸lno艣ci nale偶y :
A. w zakresie spraw organizacyjnych :
1) organizowanie posiedze艅 i obs艂uga kancelaryjno - biurowa Zarz膮du Powiatu,
2) protoko艂owanie posiedze艅 Zarz膮du,
3) przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 Rady, Zarz膮du i zarz膮dze艅 Starosty,
4) prowadzenie rejestru uchwa艂 Zarz膮du oraz przekazywanie ich do realizacji,
5) koordynowanie przygotowywania odpowiedzi na interpelacje Radnych i wniosk贸w Komisji Rady Powiatu,
6) opracowywanie projekt贸w Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Starostwa, aktualizacja oraz kontrola przestrzegania ich postanowie艅,
7) obs艂uga narad organizowanych przez Starost臋 z Naczelnikami Wydzia艂贸w Starostwa, kierownikami jednostek organizacyjnych oraz kontrola wykonania ustale艅 podj臋tych w wyniku tych narad,
8) obs艂uga Starosty w kontaktach z organami administracji rz膮dowej, pos艂ami, senatorami,
9) obs艂uga organizacyjno - techniczna Starosty, Wicestarosty, Sekretarza Powiatu,
10) organizacja obs艂ugi interesant贸w, za艂atwiania skarg i wniosk贸w, a w szczeg贸lno艣ci:
a) prowadzenie rejestru skarg i wniosk贸w wp艂ywaj膮cych do Starostwa przekazywanie ich do za艂atwienia wed艂ug w艂a艣ciwo艣ci oraz prowadzenie dokumentacji,
b) dokonywanie okresowych analiz przyjmowania oraz za艂atwiania skarg i wniosk贸w,
11) prowadzenie kancelarii og贸lnej Starostwa,
12) prowadzenie rozdzia艂u korespondencji wp艂ywaj膮cej do Starostwa, zgodnie z postanowieniami instrukcji kancelaryjnej,
13) prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty m.in. obs艂uga przyj臋膰 interesant贸w,
14) wykonywanie zada艅 zwi膮zanych z wyborami.
B. w zakresie spraw kadrowych, socjalnych i szkole艅:
1) prowadzenie spraw zwi膮zanych z naborem na stanowiska urz臋dnicze w Starostwie,
2) prowadzenie spraw zwi膮zanych z przeprowadzaniem s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie,
3) prowadzenie spraw dotycz膮cych zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych we wsp贸艂pracy z Wydzia艂em Finansowym, Planowania i Analiz,
4) prowadzenie spraw w zakresie wynagradzania pracownik贸w,
5) prowadzenie spraw zwi膮zanych z nagrodami jubileuszowymi,
6) prowadzenie spraw dotycz膮cych urlop贸w pracowniczych,
7) prowadzenie ewidencji zwolnie艅 lekarskich pracownik贸w Starostwa,
8) prowadzenie spraw zwi膮zanych ze szkoleniem pracownik贸w w zakresie bhp, ppo偶 oraz lekarskimi badaniami wst臋pnymi, okresowymi i kontrolnymi,
9) prowadzenie akt osobowych pracownik贸w Starostwa, kierownik贸w jednostek organizacyjnych Powiatu,
10) bie偶膮ca kontrola przestrzegania dyscypliny pracy,
11) prowadzenie sprawozdawczo艣ci oraz opracowywanie okresowych informacji, analiz z realizacji zatrudnienia i dyscypliny pracy,
12) prowadzenie spraw zwi膮zanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownik贸w Starostwa,
13) prowadzenie spraw zwi膮zanych z praktykami i sta偶ami odbywanymi w Starostwie.
C. w zakresie spraw administracyjnych:
1) prowadzenie ksi膮偶ki kontroli zewn臋trznej Starostwa,
2) prowadzenie dokumentacji z kontroli zewn臋trznej przeprowadzanej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu i wykorzystywanie materia艂贸w pokontrolnych w celu doskonalenia ich dzia艂alno艣ci,
3) prowadzenie rejestru wydanych upowa偶nie艅 i pe艂nomocnictw do za艂atwiania spraw w imieniu Starosty, w tym do wydawania decyzji administracyjnych,
4) prowadzenie rejestru zarz膮dze艅 Starosty,
5) prowadzenie ewidencji porozumie艅 zawieranych przez Powiat Gostyni艅ski,
6) przekazywanie materia艂贸w do publikacji w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Mazowieckiego.
D. w zakresie spraw gospodarczych :
1) administrowanie maj膮tkiem Starostwa,
2) prowadzenie spraw zwi膮zanych z zaopatrzeniem materia艂owo-technicznym,
3) prowadzenie okresowych inwentaryzacji sk艂adnik贸w maj膮tkowych,
4) prowadzenie spraw zwi膮zanych z zamawianiem piecz臋ci urz臋dowych i tablic,
5) prowadzenie rejestru piecz臋ci u偶ywanych i likwidowanych,
6) prowadzenie ewidencji kart drogowych samochod贸w s艂u偶bowych Starostwa i ich rozliczanie,
7) zabezpieczenie 艂膮czno艣ci telefonicznej, faxowej i alarmowej,
8) prowadzenie spraw zwi膮zanych z zabezpieczeniem przestrzegania przepis贸w dotycz膮cych 艂adu i porz膮dku, bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz ppo偶.,
9) utrzymanie porz膮dku i czysto艣ci w budynkach Starostwa i otoczeniu,
10) wykonywanie czynno艣ci zwi膮zanych z przygotowaniem uroczysto艣ci i okoliczno艣ciowych spotka艅,
11) prowadzenie spraw remontowych budynk贸w Starostwa.
13. Do podstawowego zakresu dzia艂ania STANOWISKA ds. ARCHIWUM ZAK艁ADOWEGO w szczeg贸lno艣ci nale偶y :
1) nadz贸r nad prawid艂owo艣ci膮 wykonywania czynno艣ci kancelaryjnych, w szczeg贸lno艣ci w zakresie doboru klas z wykazu akt do za艂atwiania spraw, w艂a艣ciwego zak艂adania spraw i prowadzenia ich akt,
2) prowadzenie archiwum zak艂adowego w tym :
a) przyjmowanie dokumentacji,
b) przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
c) udost臋pnianie przechowywanej dokumentacji,
d) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udzia艂 w jej komisyjnym brakowaniu,
e) przygotowanie materia艂贸w archiwalnych do przekazania i udzia艂 w ich przekazywaniu do w艂a艣ciwego archiwum pa艅stwowego.
14. Do podstawowego zakresu dzia艂ania BIURA RADY POWIATU w szczeg贸lno艣ci nale偶y :
1) obs艂uga kancelaryjno - biurowa Rady Powiatu,
2) wykonywanie zada艅 merytorycznych w zakresie zleconym przez Rad臋 Powiatu,
3) organizacyjne przygotowanie posiedze艅 organ贸w kolegialnych,
4) protoko艂owanie posiedze艅 Rady Powiatu,
5) zapewnianie terminowego dostarczania materia艂贸w na sesj臋 Rady Powiatu i posiedzenia Komisji, gromadzenie materia艂贸w b臋d膮cych przedmiotem obrad i przedstawienie ich w艂a艣ciwym Komisjom,
6) przekazywanie uchwa艂 i wyci膮g贸w z protoko艂贸w Sesji Rady Powiatu i posiedze艅 Komisji Zarz膮dowi do realizacji,
7) wykonywanie polece艅 - Przewodnicz膮cego Rady oraz Wiceprzewodnicz膮cych Rady - zwi膮zanych z organizowaniem i funkcjonowaniem pracy Rady Powiatu,
8) przekazywanie akt贸w prawnych stanowionych przez organy powiatu do publikacji w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Mazowieckiego.
15. Do podstawowego zakresu dzia艂ania WYDZIA艁U FINANSOWEGO, PLANOWANIA I ANALIZ w szczeg贸lno艣ci nale偶y :
A. w zakresie planowania i realizacji bud偶etu :
1) koordynacja i opracowywanie projekt贸w bud偶etu powiatu zgodnie z opracowan膮 procedur膮,
2) nadzorowanie prawid艂owo艣ci opracowania i zatwierdzania plan贸w finansowych jednostek,
3) bilansowanie potrzeb i mo偶liwo艣ci ich sfinansowania oraz opracowanie prepozycji zmian bud偶etu,
4) opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
5) wsp贸艂praca z jednostkami administracji rz膮dowej i samorz膮dowej dotycz膮cych planowania i finansowania zada艅 w zakresie administracji rz膮dowej oraz zada艅 realizowanych na podstawie um贸w i porozumie艅,
6) kontrola i ocena sprawozda艅 powiatowych jednostek organizacyjnych, s艂u偶, inspekcji i stra偶y,
7) sporz膮dzanie zbiorczej sprawozdawczo艣ci z realizacji bud偶etu powiatu,
8) opracowywanie okresowych analiz z realizacji bud偶etu powiatu oraz wniosk贸w w tym zakresie, w tym wniosk贸w dotycz膮cych udzielania por臋cze艅 i gwarancji oraz zaci膮gania kredyt贸w, po偶yczek i emisji obligacji oraz analiz z realizacji zada艅 rz膮dowych,
9) opracowywanie dla potrzeb organ贸w nadzoru informacji i danych dotycz膮cych organizacji i funkcjonowania finans贸w powiatu.
10) wsp贸艂praca w zakresie dochod贸w powiatu przekazywanych przez:
a) Ministerstwo Finans贸w,
b) Mazowiecki Urz膮d Wojew贸dzki,
c) Pa艅stwowy Fundusz Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych,
d) Wojew贸dzkim Funduszem Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej,
e) Inne.
B. w zakresie gospodarki finansami :
1) prowadzenie rachunkowo艣ci dla Starostwa Powiatowego i bud偶etu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami i zasadami,
2) koordynacja obs艂ugi bankowej jednostek organizacyjnych powiatu,
3) prowadzenie dokumentacji p艂acowej i 艣wiadcze艅 z ubezpieczenia spo艂ecznego,
4) prowadzenie windykacji dochod贸w powiatu oraz Skarbu Pa艅stwa,
5) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej,
6) prowadzenie obs艂ugi ksi臋gowej; Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych, Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych, op艂at melioracyjnych, Funduszu Pracy, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
7) prowadzenie ewidencji mienia powiatu oraz ich rozliczanie.
C. w zakresie Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych :
1) opracowywanie wniosk贸w do planu finansowego PFRON,
2) sk艂adanie sprawozda艅 rzeczowo-finansowych o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych 艣rodk贸w PFRON,
3) udzielanie osobom niepe艂nosprawnym dofinansowa艅 do rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej albo rolniczej,
4) udzielanie pracodawcom, kt贸rzy przez okres co najmniej 36 miesi臋cy zatrudni膮 osob臋 niepe艂nosprawn膮, zwrotu koszt贸w wyposa偶enia stanowiska pracy,
5) udzielanie dofinansowa艅 w wysoko艣ci do 50% oprocentowania kredyt贸w bankowych, zaci膮ganych przez osoby niepe艂nosprawne na kontynuowanie dzia艂alno艣ci gospodarczej lub prowadzenie w艂asnego, dzier偶awionego gospodarstwa rolnego,
6) prowadzenie rozlicze艅 finansowych w celu zapewnienia p艂ynno艣ci finansowej i windykacji nale偶no艣ci,
7) dokonywanie zwrotu koszt贸w poniesionych przez pracodawc臋 na szkolenia zatrudnionych os贸b niepe艂nosprawnych,
8) wsp贸艂praca z :
a) Powiatowym Urz臋dem Pracy,
b) Biurem PFRON,
c) Pa艅stwow膮 Inspekcj膮 Pracy,
d) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
9) przeprowadzanie kontroli u os贸b, kt贸re otrzyma艂y dofinansowanie do podj臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej albo rolniczej i pracodawc贸w w zakresie prawid艂owej realizacji zawartych um贸w cywilno-prawnych,
10) wsp贸艂praca z Urz臋dem Ochrony Konkurencji i Konsument贸w w zakresie wynikaj膮cych z ustawy o warunkach dopuszczalno艣ci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi臋biorstw.  

ROZDZIA艁 VI
TRYB PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZA艁ATWIANIA SKARG I WNIOSK脫W

搂 10

1. Starosta przyjmuje interesant贸w w ramach skarg i wniosk贸w w pi膮tki od 14.00 do 16.00.
2. Wicestarosta przyjmuje interesant贸w w ramach skarg i wniosk贸w w pi膮tki od 15.00 do 16.30.
3. Pozostali pracownicy Starostwa przyjmuj膮 w ramach skarg i wniosk贸w w godzinach pracy Starostwa.
4. Pracownik przyjmuj膮cy w ramach skarg i wniosk贸w sporz膮dza protok贸艂 przyj臋cia zawieraj膮cy: - dat臋 przyj臋cia, - imi臋, nazwisko i adres sk艂adaj膮cego, - zwi臋z艂e okre艣lenie sprawy, - imi臋 i nazwisko przyjmuj膮cego, - podpis sk艂adaj膮cego.
5. Rejestr skarg i wniosk贸w prowadzi Wydzia艂 Organizacyjno - Administracyjny.
6. Skargi i wnioski sk艂adane lub adresowane do Zarz膮du, Starosty lub poszczeg贸lnych cz艂onk贸w Zarz膮du przygotowuje do rozpatrzenia Wydzia艂 Organizacyjno - Administracyjny.
7. Pozosta艂e skargi i wnioski przygotowuj膮 do rozpatrzenia kom贸rki w ramach swej w艂a艣ciwo艣ci rzeczowej.
8. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuj膮 Starosta, Wicestarosta lub Sekretarz.
9. Przyjmowanie, za艂atwianie i rejestrowanie skarg i wniosk贸w koordynuje Wydzia艂 Organizacyjno - Administracyjny, kt贸ry czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosk贸w oraz udzieleniem odpowiedzi.
10. Naczelnicy Wydzia艂贸w odpowiedzialni s膮 za wszechstronne wyja艣nienia i terminowe za艂atwianie skarg i wniosk贸w.
11. Niezw艂oczne przekazywanie Wydzia艂owi Organizacyjno - Administracyjnemu wyja艣nie艅 oraz dokumentacji niezb臋dnych do rozpatrzenia skarg i wniosk贸w.  

ROZDZIA艁 VII
ORGANIZACJA DZIA艁ALNO艢CI KONTROLI

搂 11

Celem kontroli prowadzonej przez Wydzia艂y Starostwa jest :
. dostarczanie informacji niezb臋dnych do podejmowania decyzji,
. zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia艂alno艣ci Wydzia艂贸w,
. inicjowanie kierunk贸w prawid艂owego dzia艂ania oraz wskazywanie sposob贸w i 艣rodk贸w zapobiegaj膮cych powstawaniu nieprawid艂owo艣ci, jak r贸wnie偶 umo偶liwiaj膮cych ich szybkie usuni臋cie.
1. System kontroli w Starostwie obejmuje kontrol臋 wewn臋trzn膮 (funkcjonaln膮) i kontrol臋 zewn臋trzn膮,
a) czynno艣ci kontrolne w ramach kontroli wewn臋trznej wykonuj膮 z urz臋du Starosta, Wicestarosta, Cz艂onkowie Zarz膮du, Sekretarz, Skarbnik, Naczelnicy oraz pracownicy zobowi膮zani do prowadzenia kontroli,
2. Zakres zada艅 kontrolnych pracownik贸w wydzia艂贸w okre艣laj膮 zakresy czynno艣ci.
3. W ramach zakresu powierzonych zada艅 problemow膮 kontrol臋 wewn臋trzn膮 wykonuj膮:
a) Wydzia艂 Organizacyjno - Administracyjny w sprawach organizacji i funkcjonowania wydzia艂贸w oraz dyscypliny pracy,
b) Zesp贸艂 Radc贸w Prawnych w zakresie zgodno艣ci dzia艂ania z prawem,
c) Wydzia艂 Finansowy, Planowania i Analiz w zakresie prawid艂owo艣ci gospodarowania 艣rodkami bud偶etowymi i kredytowymi oraz prowadzenia rachunkowo艣ci,
d) Pe艂nomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie przestrzegania informacji niejawnych,
e) dora藕ne zespo艂y powo艂ywane przez Starost臋.
4. Kontrol臋 zewn臋trzn膮 wykonuj膮 w zakresie przyznanych przez Starost臋 lub Zarz膮d Powiatu pe艂nomocnictw :
a) Skarbnik Powiatu w stosunku do jednostek nadzorowanych w wykonywaniu bud偶etu oraz planu finansowego dla zada艅 publicznych z zakresu administracji rz膮dowej zleconych powiatowi oraz prowadzenia dzia艂alno艣ci finansowej przez jednostki organizacyjne i stra偶e podporz膮dkowane samorz膮dowi powiatowemu,
b) Naczelnicy wydzia艂贸w w stosunku do jednostek podporz膮dkowanych w zakresie w艂a艣ciwo艣ci rzeczowej,
c) dora藕ne zespo艂y.
5. Kontrol臋 zewn臋trzn膮 nale偶y udokumentowa膰 w postaci protoko艂u z kontroli na podstawie, kt贸rych sporz膮dza si臋 wyst膮pienie pokontrolne wraz z zaleceniami dla jednostki kontrolowanej.  

ROZDZIA艁 VIII
ZASADY I TRYB POST臉POWANIA PRZY OPRACOWYWANIU I WYDAWANIU AKT脫W PRAWNYCH ORGAN脫W POWIATU


Zasady niniejsze dotycz膮 opracowywania projekt贸w uchwa艂 Rady Powiatu wnoszonych na sesje przez Zarz膮d Powiatu oraz projekty akt贸w prawnych (uchwa艂, zarz膮dze艅) Zarz膮du Powiatu i Starosty Gostyni艅skiego. Prawo wyst臋powania z wnioskiem o wydanie aktu prawnego przys艂uguje Radnym, Zarz膮dowi, Staro艣cie, Wicestaro艣cie, Sekretarzowi, Skarbnikowi i Naczelnikom Wydzia艂贸w.
搂 12

1. Akty prawne wydawane s膮 na podstawie upowa偶nienia zawartego w ustawach i przepisach wykonawczych do ustaw a tak偶e na podstawie og贸lno kompetencyjnych upowa偶nie艅 w sprawach realizacji okresowych zada艅 lub ustalania projektu post臋powania.
2. Projekty uchwa艂 opracowuj膮 wydzia艂y, do kt贸rych zakresu dzia艂ania nale偶y przedmiot uchwa艂y - je偶eli przedmiot uchwa艂y nale偶y do zakresu dzia艂ania kilku wydzia艂贸w projekt opracowuj膮 wsp贸lnie przedstawiciele tych wydzia艂贸w a funkcj臋 koordynatora pe艂ni wydzia艂 wyznaczony przez Starost臋.
3. Odpowiedzialnym za terminowe sporz膮dzanie projektu ( uchwa艂 ) i za jego tre艣膰 merytoryczn膮 jest Naczelnik Wydzia艂u, kt贸ry parafuje projekt.
4. Projekty akt贸w prawnych pochodz膮cych od jednostek organizacyjnych Powiatu sporz膮dzaj膮, parafuj膮 kierownicy tych jednostek oraz przedk艂adaj膮 wraz z opini膮 prawn膮 radcy prawnego Starostwa, Naczelnikom Wydzia艂贸w Starostwa, kt贸rzy sprawuj膮 nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 jednostek.
5. Redagowanie projekt贸w akt贸w prawnych winno odbywa膰 si臋 przy zastosowaniu og贸lnie przyj臋tych zasad techniki legislacyjnej i czyni膰 zado艣膰 wymogom stylu, j臋zyka i numeracji przepis贸w prawnych.
6. Projekt uchwa艂y powinien zawiera膰 :
a) nazw臋 aktu, dat臋 wydania, okre艣lenie organu wydaj膮cego w pe艂nym brzmieniu oraz tytu艂,
b) po cz臋艣ci nag艂贸wkowej nale偶y umie艣ci膰 podstaw臋 prawn膮 przez powo艂anie w pe艂nym brzmieniu odpowiedniej ustawy wraz z wszystkimi zmianami,
c) kolejno艣膰 przepis贸w uchwa艂y powinna by膰 nast臋puj膮ca : przepisy og贸lne, szczeg贸艂owe, przej艣ciowe, uchylaj膮ce i o wej艣ciu w 偶ycie,
d) uzasadnienie potrzeby podj臋cia uchwa艂y.
7. W fazie opracowywania projekt powinien by膰 uzgodniony i podpisany przez Naczelnik贸w Wydzia艂贸w i Kierownik贸w jednostek organizacyjnych, kt贸rych dzia艂alno艣ci dotyczy oraz ze Skarbnikiem, je偶eli powoduje skutki finansowe.
8. Projekty uchwa艂 wraz z uzasadnieniem, opini膮 radcy prawnego, parafowane przez Naczelnik贸w, Sekretarza, Skarbnika, w艂a艣ciwy wydzia艂 przedk艂ada Zarz膮dowi Powiatu za po艣rednictwem Sekretarza.
9. Odpowiedzialnym za realizacj臋 uchwa艂 i pozosta艂ych akt贸w prawnych jest Naczelnik Wydzia艂u, kt贸ry przygotowa艂 projekt.
10. Projekty uchwa艂 Rady Powiatu przedstawia Radzie Zarz膮d Powiatu za po艣rednictwem Biura Rady Powiatu.
搂 13

1. Starosta wydaje zarz膮dzenia i decyzje jako akty kierowania wewn臋trznego w Starostwie.
2. Przy opracowywaniu akt贸w kierowania wewn臋trznego w Starostwie zasady tworzenia akt贸w prawnych okre艣lane w niniejszym regulaminie stosuje si臋 odpowiednio.
3. Rejestr akt贸w kierowania wewn臋trznego Starosty prowadzi Wydzia艂 Organizacyjno - Administracyjny.  

ROZDZIA艁 IX
ZASADY PODPISYWANIA, APROBATY PISM I DECYZJI

搂 14

1. Starosta podpisuje pisma i decyzje dotycz膮ce spraw nale偶膮cych do w艂a艣ciwo艣ci powiatu.
2. Do podpisu Starosty zastrze偶one s膮:
1) odpowiedzi na wyst膮pienia organ贸w kontroli zewn臋trznej,
2) decyzje w sprawach kadrowych pracownik贸w Starostwa i kierownik贸w jednostek organizacyjnych Powiatu oraz kierownik贸w s艂u偶b, inspekcji i stra偶y,
3) pisma w sprawach ka偶dorazowo zastrze偶onych przez Starost臋 do jego podpisu,
4) korespondencja kierowana do:
a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, marsza艂k贸w Sejmu i Senatu oraz pos艂贸w i senator贸w,
b) Prezesa i Wiceprezes贸w Rady Ministr贸w,
c) ministr贸w oraz kierownik贸w urz臋d贸w centralnych,
d) wojewod贸w,
e) sejmik贸w samorz膮dowych wojew贸dztw.
3. Je偶eli Starosta nie mo偶e pe艂ni膰 obowi膮zk贸w s艂u偶bowych, prawo podpisu spraw wymienionych w ust. 1 i 2 przys艂uguje w jego zast臋pstwie Wicestaro艣cie. Wicestarosta podpisuje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych na podstawie imiennego upowa偶nienia Starosty.
4. Sekretarz podpisuje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych na podstawie imiennego upowa偶nienia Starosty oraz dokumenty w obiegu wewn臋trznym i zewn臋trznym.
5. Skarbnik podpisuje dokumenty okre艣lone przepisami prawa.
6. Pracownicy Wydzia艂贸w podpisuj膮 decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych na podstawie imiennego upowa偶nienia Starosty oraz dokumenty w obiegu wewn臋trznym w Starostwie oraz pisma wychodz膮ce na zewn膮trz w ramach posiadanych upowa偶nie艅.
7. Projekty dokument贸w przedstawianych do podpisu winny by膰 uprzednio parafowane przez ich autor贸w, ponadto dotycz膮ce spraw zwi膮zanych z funkcjonowaniem Starostwa, warunkami jego dzia艂ania oraz organizacj膮 pracy - przez Sekretarza, a spraw finansowych powiatu - przez Skarbnika.  

ROZDZIA艁 X
POSTANOWIENIA KO艃COWE

搂 15

Naczelnicy Wydzia艂贸w zobowi膮zani s膮 zapozna膰 pracownik贸w z :
1. Statutem Powiatu,
2. Statutem Starostwa,
3. Regulaminem Organizacyjnym Starostwa,
4. Przepisami dotycz膮cymi informacji niejawnych i ochrony danych osobowych,
5. Zasadami BHP obowi膮zuj膮cymi w Starostwie,
6. Ryzykiem zawodowym wyst臋puj膮cym na stanowisku pracy,
7. Regulaminem Pracy ustalonym przez Starost臋,
8. Instrukcj膮 Kancelaryjn膮 obowi膮zuj膮c膮 w Starostwie,
9. Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
10. Instrukcj膮 Archiwaln膮.

搂 16

Zmiany Regulaminu dokonuje Rada Powiatu w trybie w艂a艣ciwym dla jego uchwalenia.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 5052069