logo
logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna
Wydzia艂 Finansowy, Planowania i Analiz

Skarbnik Powiatu: El偶bieta Kijek


ul. Dmowskiego 13
09-500 Gostynin
pok.nr 13, 19 i 21 ( I pi臋tro )
telefon: (0-24) 235 24 03(naczelnik), 235 24 87 (PFRON), 235 23 53 (ksi臋gowo艣膰)

Zakres obowi膮zk贸w :

w zakresie planowania i realizacji bud偶etu :

 1. opracowywanie projekt贸w szczeg贸艂owych zasad, trybu i termin贸w opracowania materia艂贸w do projektu bud偶etu powiatu,
 2. przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 bud偶etowych wraz z obja艣nieniami oraz przekazywanie podleg艂ym jednostkom informacji niezb臋dnych do opracowania projekt贸w ich plan贸w finansowych oraz w zakresie zada艅 rz膮dowych,
 3. opracowywanie uk艂adu wykonawczego bud偶etu powiatu w granicach kwot wynikaj膮cych z uchwa艂y bud偶etowej, przekazywanie podleg艂ym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w oraz przychod贸w i wydatk贸w tych jednostek, a tak偶e wysoko艣ci dotacji i wp艂at do bud偶etu w celu dostosowania projekt贸w swoich plan贸w finansowych do uchwa艂y bud偶etowej oraz dla zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej,
 4. opracowywanie planu finansowego Starostwa, Powiatu oraz zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej,
 5. opracowywanie harmonogram贸w realizacji dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu powiatu oraz dla zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej,
 6. przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 dotycz膮cych zmian w bud偶ecie powiatu oraz dla zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej,
 7. opracowywanie plan贸w finansowych wydatk贸w, kt贸re nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego,
 8. kontrola i ocena sprawozda艅 powiatowych jednostek sfery bud偶etowej,
 9. sporz膮dzanie zbiorczej sprawozdawczo艣ci z realizacji bud偶etu powiatu oraz realizacji zada艅 administracji rz膮dowej,
 10. opracowywanie okresowych analiz z realizacji bud偶etu powiatu oraz wniosk贸w w tym zakresie, w tym wniosk贸w dotycz膮cych udzielania por臋cze艅 i gwarancji oraz zaci膮gania kredyt贸w, po偶yczek i emisji obligacji oraz analiz z realizacji zada艅 rz膮dowych,
 11. opracowywanie dla potrzeb organ贸w nadzoru informacji i danych dotycz膮cych organizacji i funkcjonowania finans贸w powiatu.
 12. prowadzenie ewidencji analitycznej dla zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe,
 13. prowadzenie windykacji dochod贸w Skarbu Pa艅stwa,
 14. prowadzenie obs艂ugi ksi臋gowej Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych,

w zakresie gospodarki finansami :

 1. prowadzenie rachunkowo艣ci dla Starostwa Powiatowego i bud偶etu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami i zasadami,
 2. koordynacja obs艂ugi bankowej jednostek organizacyjnych powiatu,
 3. prowadzenie dokumentacji p艂acowej i 艣wiadcze艅 z ubezpieczenia spo艂ecznego,
 4. prowadzenie windykacji dochod贸w powiatu,
 5. prowadzenie ewidencji analitycznej,
 6. prowadzenie obs艂ugi ksi臋gowej; Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej, Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych, Powiatowego Funduszu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych, K贸艂 艁owieckich, op艂at melioracyjnych, Funduszu Pracy, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 7. prowadzenie ewidencji warto艣ciowej maj膮tku Starostwa oraz rozliczanie inwentaryzacji,
 8. sporz膮dzanie sprawozda艅 z realizacji planu finansowego Starostwa Powiatowego,

w zakresie Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych :

 1. opracowywanie wniosk贸w do planu finansowego PFRON,
 2. sk艂adanie sprawozda艅 rzeczowo-finansowych o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych 艣rodk贸w PFRON,
 3. udzielanie i umarzanie osobom niepe艂nosprawnym po偶yczek na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej albo rolniczej,
 4. udzielanie dofinansowa艅 w wysoko艣ci do 50% oprocentowania kredyt贸w bankowych, zaci膮ganych przez osoby niepe艂nosprawne na kontynuowanie dzia艂alno艣ci gospodarczej lub prowadzenie w艂asnego, dzier偶awionego gospodarstwa rolnego,
 5. prowadzenie rozlicze艅 finansowych w celu zapewnienia p艂ynno艣ci finansowej i windykacji nale偶no艣ci,
 6. dokonywanie zwrotu koszt贸w poniesionych przez pracodawc臋 na organizacj臋 nowych lub przystosowanie istniej膮cych stanowisk pracy dla os贸b niepe艂nosprawnych bezrobotnych lub poszukuj膮cych pracy i nie pozostaj膮cych w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez Powiatowy Urz膮d Pracy,
 7. dokonywanie zwrotu koszt贸w poniesionych przez pracodawc臋 na wynagrodzenia os贸b niepe艂nosprawnych, skierowanych do pracy przez Powiatowy Urz膮d Pracy oraz sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne,
 8. dokonywanie zwrotu koszt贸w poniesionych przez pracodawc臋 zatrudniaj膮cego do 24 pracownik贸w w przeliczeniu na pe艂ny wymiar czasu pracy, na wynagrodzenia os贸b niepe艂nosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe艂nosprawno艣ci, skierowanych do pracy przez Powiatowy Urz膮d Pracy oraz sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne od tych wynagrodze艅,
 9. dokonywanie zwrotu koszt贸w poniesionych przez pracodawc臋 na szkolenia zatrudnionych os贸b niepe艂nosprawnych,
 10. przeprowadzanie kontroli u po偶yczkobiorc贸w i pracodawc贸w w zakresie prawid艂owej realizacji zawartych um贸w cywilno-prawnych,
 11. sporz膮dzanie kwartalnych i rocznych sprawozda艅 o udzielonej pomocy ze 艣rodk贸w PFRON z uwzgl臋dnieniem informacji o jej rodzajach, formach i wielko艣ci,
 12. sporz膮dzanie kwartalnych i rocznych sprawozda艅 dotycz膮cych zaleg艂o艣ci w regulowaniu nale偶no艣ci i zobowi膮za艅 przedsi臋biorc贸w wobec PFRON,
 13. wsp贸艂praca z Urz臋dem Ochrony Konkurencji i Konsument贸w w zakresie wynikaj膮cych z ustawy o warunkach dopuszczalno艣ci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi臋biorstw,
 14. opracowywanie wniosk贸w w sprawie opinii na temat projektowanej pomocy w przypadku gdy warto艣膰 艂膮cznie z pomoc膮 udzielon膮 w okresie trzech kolejnych lat przekracza kwot臋 1 mln. EURO.
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Marek Balcerzak
Data wprowadzenia : 2004-06-09 13:10:31
Data ostatniej modyfikacji : 07.05.2010 12:07
Liczba wy艣wietle艅 : 522

Redaktor  Data modyfikacji 
Marek Balcerzak  09.06.2004 12:10poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3749870